Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.borsato.nl en op de door (of in opdracht van) Marco Borsato, al dan niet via voornoemde website, verstuurde e-mails en elektronische nieuwsbrieven (‘de website’). Door het gebruik van de website, stemt u in met de inhoud van deze disclaimer. De website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en verstrekt uitsluitend algemene informatie over Marco Borsato, zijn leven, zijn muziek, zijn activiteiten en bepaalde evenementen en initiatieven. Geenszins is beoogd enige vorm van advies te verstrekken.

De website wordt door of in opdracht van Marco Borsato met zorg samengesteld en de daarin opgenomen informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Desondanks kan voor de juistheid, volledigheid en beschikbaarheid van de website niet worden ingestaan. Ook voor verwijzingen, naar websites en andere informatiebronnen die niet door (of in opdracht van) Borsato worden onderhouden, geldt dat deze uitsluitend ter informatie en voor het gemak van de bezoeker zijn opgenomen. Hoewel Borsato uiterst selectief is ten aanzien van websites en andere informatiebronnen waarnaar verwezen wordt, staat Borsato niet in voor de inhoud en/of het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die op deze websites worden aangeboden.

De gebruiker van de website mag de website uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan (delen van) de website, ongeacht haar verschijningsvorm, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken, behoudens indien en voor zover dit nodig is voor eigen normaal gebruik van de website of voor zover dit is toegestaan op grond van de wet. Alle rechten, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op of in de website, blijven te allen tijde voorbehouden aan Borsato of andere betreffende rechthebbenden.

De inhoud van de website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving op ieder moment worden gewijzigd. Borsato aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, op welke manier dan ook ontstaan, door het gebruik van de website.

Contact


Je kunt voor vragen omtrent deze bepaling en/of toestemming voor het overnemen en/of vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van de website terecht bij Nathalie Thielen.