Disclaimer

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.borsato.nl en alle subpagina’s en domeinen die hieronder vallen (zoals www.clubborsato.nl), alsook op de door (of in opdracht van) Marco Borsato, al dan niet via voornoemde website, verstuurde e-mails en elektronische nieuwsbrieven (‘de website’). Door het gebruik van de website, stemt u in met de inhoud van deze disclaimer. De website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en verstrekt uitsluitend algemene informatie over Marco Borsato, zijn leven, zijn muziek, zijn activiteiten en bepaalde evenementen en initiatieven. Geenszins is beoogd enige vorm van advies te verstrekken.

De website wordt door of in opdracht van Marco Borsato met zorg samengesteld en de daarin opgenomen informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Desondanks kan voor de juistheid, volledigheid en beschikbaarheid van de website niet worden ingestaan. Ook voor verwijzingen, naar websites en andere informatiebronnen die niet door (of in opdracht van) Borsato worden onderhouden, geldt dat deze uitsluitend ter informatie en voor het gemak van de bezoeker zijn opgenomen. Hoewel Borsato uiterst selectief is ten aanzien van websites en andere informatiebronnen waarnaar verwezen wordt, staat Borsato niet in voor de inhoud en/of het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die op deze websites worden aangeboden.

De gebruiker van de website mag de website uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan (delen van) de website, ongeacht haar verschijningsvorm, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken, behoudens indien en voor zover dit nodig is voor eigen normaal gebruik van de website of voor zover dit is toegestaan op grond van de wet. Alle rechten, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op of in de website, blijven te allen tijde voorbehouden aan Borsato of andere betreffende rechthebbenden.

De inhoud van de website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving op ieder moment worden gewijzigd. Borsato aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, op welke manier dan ook ontstaan, door het gebruik van de website. Er is sprake van een notice-and-take-down beleid, deze geldt zowel voor de content op de pagina’s beheerd door Marco en zijn team, als voor de pagina’s die users content bevatten, zoals de weblogs die individuele gebruikers toestaat.

Notice-and-Take-Down-procedure
 

Algemeen
1.     In het onderstaande beschrijft Borsato.nl de procedure waarmee zij meldingen in het kader van Notice-and-Take-Down zal afhandelen. Het betreffen verzoeken tot het wijzigen of verwijderen van aanbod op de Borsato.nl website dat afkomstig is van Borsato.nl en/of van externe verkopers. Dit aanbod is identificeerbaar doordat daarbij vermeld is dat het product verkocht wordt door een andere partij.
2.     Borsato.nl zal verzoeken in het kader van deze NTD-procedure zo veel mogelijk volgens de hierna opgenomen regeling uitvoeren. Borsato.nl biedt deze regeling echter op vrijwillige basis aan en is op geen enkele wijze gehouden aan verzoeken in het kader van deze regeling te voldoen. Verzoekers noch derden kunnen aan deze procedure rechten ontlenen. Het staat Borsato.nl vrij om verzoeken niet in behandeling te nemen, af te wijzen of van deze procedure af te wijken.
3.     Borsato.nl kan in het kader van de procedure nadere vragen stellen of in overleg treden met de verzoeker, de externe verkoper of derden.
4.     Deze procedure is niet van toepassing op situaties waar voor Borsato.nl op basis van wetgeving en jurisprudentie andere verplichtingen gelden.

Buiten gebruik stellen aanbod

5.     Verzoeken tot het verwijderen van content op de Borsato.nl websites worden alleen in behandeling genomen:
a.     indien deze worden ingediend door een belanghebbende;
b.     met het doel om tegen de content die onmiskenbaar onrechtmatig en/of anderszins in strijd is met wetgeving (waaronder rechten van derden) op te treden;
c.     na ontvangst van een volledig ingevuld en van de vereiste bijlagen voorziene mail;
6.     Na ontvangst van een verzoek zal Borsato.nl:
a.     de ontvangst hiervan bevestigen;
b.     controleren of het verzoek aan de formele vereisten voldoet en zo nodig verzoeken dit te herstellen;
c.     beoordelen of andere mogelijkheden voldoende zijn uitgeput en zo nodig doorverwijzen (zie nadere toelichting hierna);
d.     beoordelen of er sprake is van aanbod dat onmiskenbaar onrechtmatig en/of anderszins in strijd is met wetgeving (waaronder rechten van derden) en of dit naar haar oordeel het buiten gebruik stellen van de content rechtvaardigt (zie nadere toelichting hierna);
e.     de content buiten gebruik stellen dan wel aanpassen of het verzoek afwijzen (zie nadere toelichting hierna);
7.     Ad c. Indien de melder de externe gebruiker nog niet zelf heeft benaderd, geeft Borsato.nl het verzoek (met naam en toenaam van de melder) door aan de gebruiker met een termijn van twee werkdagen om te reageren en informeert Borsato.nl de melder over het doorgeven. Borsato.nl geeft het antwoord van de externe verkoper door aan de melder. Indien de melder akkoord is met de reactie dan is het verzoek afgehandeld en geeft Borsato.nl dit aan de gebruiker door. Indien niet binnen twee werkdagen door de gebruiker wordt gereageerd dan kan Borsato.nl het aanbod direct verwijderen. Indien de gebruiker niet bereid is het aanbod te verwijderen/aan te passen en dit voldoende motiveert, doorloopt Borsato.nl de stappen d en e.
8.     Ad d. Borsato.nl zal de content slechts buiten gebruik stellen indien zij vaststelt dat het onmiskenbaar onrechtmatig en/of anderszins in strijd is met wetgeving (waaronder rechten van derden) en zij dit als dermate ernstig beoordeelt dat dit naar haar oordeel het buiten gebruik stellen van de content rechtvaardigt. Borsato.nl zal deze beoordeling zorgvuldig en naar beste kunnen uitvoeren. Borsato.nl is echter niet gehouden om op te treden tegen het aanbod dat onrechtmatig en/of anderszins in strijd is met wetgeving (waaronder rechten van derden) en het staat haar geheel vrij om om haar moverende redenen hiertegen niet op te treden.
9.     Ad e. Borsato.nl zal aan een verzoek tot het buiten gebruik stellen van aanbod slechts gevolg geven indien de melder Borsato.nl, en alle daarbij betrokken personen, vrijwaart tegen iedere schade die Borsato.nl of de daarbij betrokken personen lijden als gevolg van het (tijdelijk) buiten gebruik stellen van de betreffende content. Borsato.nl kan daarnaast andere voorwaarden stellen aan toewijzing van een verzoek. Indien Borsato.nl het verzoek afwijst zal zij dit besluit aan de verzoeker bekend maken.
10.  Indien er naar het oordeel van de melder sprake is van een spoedmelding c.q. een noodsituatie dan zal Borsato.nl binnen één werkdag de bovenstaande punten doorlopen. De melder dient een spoedmelding te motiveren. Aan de hand van deze motivatie zal Borsato.nl bepalen of het verzoek wordt behandeld binnen één werkdag en zal Borsato.nl (indien van toepassing) de gebruiker in plaats van twee maar één werkdag gunnen om de melding te beoordelen en daarop terug te komen.
11.  De gehele procedure als hiervoor genoemd zal door Borsato.nl binnen maximaal 15 werkdagen worden doorlopen.

Contact
Je kunt voor vragen omtrent deze bepaling en/of toestemming voor het overnemen en/of vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van de website terecht bij Corine van Namen.